Midőn Kossuth Dembinski azon elhatározásáról, hogy a szegedi elsánczolt tábort odahagyva, Szőregnél foglal állást, tudomást nyert, nyomban futárt küldött Bemhez Erdélybe azon felhivással, jönne késedelem nélkül Magyarországba s venné át a sereg fővezérletét, mielőtt Dembinski tönkre tenné a haza ügyét! Utóbbinak egyidejüleg határozott parancsot küldött, hogy a sereget, amennyire lehet, sebes menetekben Aradra vezesse, a hova Görgey már közeledőfélben volt. Végre Vécsey is oda utasittatott, hogy Temesvár ostromával felhagyva, szintén Aradra vonuljon s addig is, mig maga hadteste zömével megérkezhetnék, legalább néhány zászlóaljat s huszár századot sietve küldjön át, miután egy osztrák seregtest Makóról Aradra vette irányát. Ilyformán Kossuth Aradnál mintegy 80.000 embert vélt összpontosithatni ; az ezen tekintélyes haderőnek szóló hadmüveleti tervet vagy ő maga, vagy talán környezetének egyik tagja, de minden esetre az ő, remény dolgában kiapadhatlan intenczióihoz képest következőleg vetette papirra : „Ha Dembinski Szőreget odahagyni kényszerülne, vagy ezt azon czélból, hogy Görgeyvel Aradnál egyesüljön önként megtenné, akkor ezen egyesült hadsereg, a Görgeyt két menetnyire követő orosz sereg előnyomulásával keveset törődve, a Bánságban egyesült erővel az osztrákokra vesse magát, kiknek legyőzetése ez esetben elkerülhetlenné válnék ; mialatt aztán Arad vára az oroszoknak a Maroson való átkelést a megteendő kerülő folytán késleltetné, az egyesült magyar hadseregnek az osztrákokat itt, az országnak ezen végső sarkában szüntelenül lefelé kellene szoritania, kiknek ilyenformán más kibuvójuk alig maradna, mint Oláhországban menedéket keresni. Ezek után a hadsereg – az oroszok menetét akadálytalanul tovább folytatni hagyván – a Tiszán át a Bácskába nyomul, a honnan irányt Komárom felé véve s miután ift kellő erősbitéseket vont magáhaz, ujult erővel a harczok terére lépjen. Ha ellenben ezen tervnek leglényegesebbje, t. i. az osztrákok elnyomása nem sikerülne, akkor a magyar sereg 50.000 embere Erdély felé vonuljon, és mialatt a szorosokat a legerélyesebben védi, az ottani ellenséget túlnyomó erővel semmisitse meg és azután az orosz haderőket a Moldvában vagy Oláhországban támadja meg, a midőn azután kedvező siker esetén a portának is fel kellene hagynia ingadozó magatartásával.”

Ezen messzemenő tervek regényessége első tekintetre szembeötlő, azt azonban az élénk képzeletû szerző határozottan helyesen inaugurálta, hogy Dembinski akár kényszeritve, akár szükség nélkül is, de a legrövidebb idő alatt biztosan oda hagyja majd Szőreg vidékét.

Makónak az ellenség által történt megszállásának hire arra birta Kossuthot, hogy Duschek pénzügyminisztert a bankjegy sajtóval, a készpénz, arany és ezüstkészlettel Lugosra küldje, a hadfelszerelési intézetet pedig Facsetre, a fegyvergyárat Ménesre, a kardgyárat és ruházati bizottságot Radnára helyezze át. Ámde azoknak uj rendeltetési helyeiken már nem nyilt többé alkalmuk munkálkodásuk ujbóli felvételére.

A Tisza balpartjára átkelt és augusztus 3-ika folyamán az ujszegedi hidfőt is odahagyni kényszerült sereg augusztus 4-ike folyamán következőleg állott fel: a IX. hadtest ujból Dessewffy alatt egyesülve, Szőregnél ; ennek Wisocki hadosztálya a szőregi töltés mentén, a melynek marosmenti részét Dembinski 50 löveg számára lőrésekkel látta el ; Gaál, miután 3-án egyik hadosztályát Lenkey fölvétele czéljából Zomborba küldötte, mely aztán az utóbbival együtt ismét Deszkre vonult vissza, a X. hadtesttel az utóbb emlitett helységnél foglalt állást ; Schlick-kel szemben a zombori töltésen csupáncsak Szerdahelyi őrnagy maradt 1 zászlóalj, 1 lovas század és 3 lövegnyi gyenge különitményével. Guyon a IV. hadtesttel, mint tudjuk, Gyalánál állott, honnan azonban a következő napon Rambergnek a Tisza balpartjára bekövetkezett átkelése folyttán, Szt.-Iván alá húzódott vissza. A Szt.-Iván-Szőreg-Deszk körül ekként egyesült csapatok létszáma, a népfölkelést nem számitva, 38.000 emberre tehető mintegy 100 ágyúval, a fenti létszámba benfoglalt 4000-5000 lovast is betudva.