Az elmúlt években megszokott módon Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az idén is pályázatot hirdet szociálisan hátrányos helyzetű háztartásoknak tűzifaosztásra.

A támogatásban részesíthetők köre:

  • Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától települési támogatásban, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült (A pályázat kapcsán települési támogatásnak tekintendő a lakhatási támogatás, a gyógyszertámogatás, a hátralékcsökkentési támogatás, az átmeneti segély, a temetési segély, a szülési támogatás, a beiskolázási támogatás) vagy
  • a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményben, Szegeden személyes gondoskodást nyújtó szociális, vagy gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, családsegítésben, gyermekjóléti szolgáltatásban részesülő vagy
  • a 267/2014. (VI. 27.) Kgy. sz. határozattal elfogadásra került Integrált Településfejlesztési Stratégiában körülhatárolt kiskundorozsmai, illetve móravárosi szegregátumban lakó szegedi háztartások, akik tűzifával fűtenek.

A háztartás fogalommeghatározását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 4. §-a tartalmazza, azaz háztartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Egy háztartás egy alkalommal részesülhet egy erdészeti m3 mennyiségű tűzifában.

A benyújtás határideje és módja:

A benyújtás határideje 2019. augusztus 5. napja. (Postai úton történő benyújtás esetén ezen a napon be kell érkeznie az Önkormányzathoz a pályázatnak.)

A támogatást igénylő a Humán Közszolgáltatási Iroda (továbbiakban: Iroda) által elkészített formanyomtatványon terjesztheti elő igényét. A nyomtatvány Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapjáról (www.szegedvaros.hu) letölthető, vagy személyesen az Iroda Ügyfélszolgálatán, továbbá a Polgármesteri Hivatal Kirendeltségein beszerezhető.

A Pályázati űrlapot postai úton az alábbi címre lehet benyújtani:

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humán Közszolgáltatási Iroda
6720 Szeged, Széchenyi tér 11.,
vagy
személyesen ügyfélfogadási időben az Iroda Ügyfélszolgálatán, továbbá a Polgármesteri Hivatal Kirendeltségein.

A pályázat elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

A jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázók közül a jogosultság megállapítása nem a benyújtás sorrendje, hanem a szociális rászorultság figyelembevételével történik. Különösen rászorult a többgyermekes háztartás, a tartósan beteg, illetve fogyatékos személyt ápoló, gondozó háztartás, az egyedülálló időskorú személy, vagy egyéb, méltánylást érdemlő okból krízishelyzetben lévő háztartás. A pályázatok befogadása, és a támogatás odaítélése a rendelkezésre álló famennyiség erejéig történik.

Az Iroda a jogosultságról igazolást állít ki. A tűzifa kiszállításának pontos időpontjáról ezt követően küld értesítést.

szegedvaros.hu

Borítókép: Illusztráció. Forrás: Oziel Gómez, pexels.com

Kapcsolódó anyagok