Szeged önkormányzata szociálisan hátrányos helyzetű háztartásoknak hirdet pályázatot tűzifaosztásra, a beadási határidő július 31. A jogosultság megállapításában nem a benyújtás sorrendjét, hanem a szociális rászorultságot veszik figyelembe.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet szociálisan hátrányos helyzetű háztartásoknak tűzifaosztásra, a felhívás a város honlapján is megtekinthető.

 

Kik pályázhatnak?

A támogatásban részesíthetők köre a szegedvaros.hu-n leírtak alapján az alábbiak közül kerül ki:

  • aki Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától 2022. vagy 2023. évben települési támogatásban vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült (települési támogatásnak tekintendő a települési támogatásokról szóló 7/2016.(IV.20.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott lakhatási támogatás, lakásfenntartást segítő rezsi hozzájárulás, gyógyszertámogatás, hátralékcsökkentési támogatás, átmeneti segély, temetési segély, szülési támogatás, beiskolázási támogatás, valamint időskorúak és egészségkárosodottak támogatása),
  • aki a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményben, Szegeden személyes gondoskodást nyújtó szociális, vagy gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, családsegítésben, gyermekjóléti szolgáltatásban részesül,
  • a 48/2022. (II. 18.) Kgy. sz. határozattal elfogadásra került Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában körülhatárolt kiskundorozsmai, illetve móravárosi szegregátumban lakó szegedi háztartások, amelyek tűzifával fűtenek.

A háztartás fogalommeghatározását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 4. §-a tartalmazza, azaz

háztartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. Egy háztartás egy alkalommal részesülhet egy kaloda tűzifában.

 

A benyújtás határideje és módja:

A benyújtás határideje 2023. július 31. A támogatást igénylő a Humán Közszolgáltatási Iroda által elkészített formanyomtatványon, vagy ügyfélkapus azonosítást követően elektronikus úton  terjesztheti elő igényét.

Az űrlapot a https://elugy.hu/szeged weboldalon lehet online kitölteni és beküldeni.

A formanyomtatvány Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat E-ügyintézés honlapjáról letölthető, vagy beszerezhető személyesen a Humán Közszolgáltatási Iroda ügyfélszolgálatán és a Polgármesteri Hivatal kirendeltségein.

A pályázati űrlapot postai úton az alábbi címre lehet benyújtani:

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humán Közszolgáltatási Iroda
6720 Szeged, Széchenyi tér 11.,

személyesen pedig ügyfélfogadási időben az Iroda ügyfélszolgálatán, továbbá a Polgármesteri Hivatal Kirendeltségein.

A jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázók közül a jogosultság megállapításában nem a benyújtás sorrendjét, hanem a szociális rászorultságot veszik figyelembe.

Különösen rászorult a többgyermekes háztartás, a tartósan beteg, illetve fogyatékos személyt ápoló, gondozó háztartás, az egyedülálló időskorú személy, vagy egyéb, méltánylást érdemlő okból krízishelyzetben lévő háztartás.

A pályázatok befogadása, és a támogatás odaítélése a rendelkezésre álló famennyiség erejéig történik. Az iroda a jogosultságról igazolást állít ki, a tűzifa kiszállításának időpontjáról ezt követően kapnak a jogosultak értesítést. A tűzifa kiadása átadás-átvételi elismervény mellett történhet.

Farkas Judit, szeged.hu

[boritokep}