Tájékoztatás a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm rendelet szabályairól.

A rendelet szerint közlekedési kedvezményekre az a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult, aki

* orvosi szakvélemény alapján mozgásszervi betegsége következtében,
tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni,
* életvitelszerűen nem ágyhoz kötött beteg,
* a járás, terhelhetőség, valamint tömegközlekedési jármű használata alapján
közlekedőképességének minősítése során pontjainak száma 7, vagy annál több,
* tartós bentlakásos intézményi ellátásban nem részesül,
* egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az 54.500,- Ft-ot.

Közlekedési kedvezmények fajtái:

1. közlekedési támogatás
2. parkolási engedély
3. személygépkocsi szerzési támogatás
4. személygépkocsi átalakítási támogatás

A közlekedési kedvezmények iránti kérelmet a lakóhely, vagy tartózkodási hely szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani. A nyomtatványok az önkormányzati kirendeltségen is igényelhetők.

A közlekedési támogatás és személygépkocsi szerzési támogatás iránti kérelem a tárgyév 2003. április 30. napjáig nyújtható be.

A személygépkocsi átalakítási támogatás és parkolási engedély iránti kérelem a tárgyévben bármikor benyújtható.

1. Közlekedési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek részleges támogatására szolgál.

A közlekedési támogatás összege egyszeri 7.000,- Ft. A támogatás mértéke 7.000,- Ft-nál magasabb, ha a súlyos mozgáskorlátozott személy tanulói jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll, vagy ha a súlyos mozgáskorlátozott személy egy, vagy több kiskorú gyermek eltartásáról saját háztartásában gondoskodik. Az előbb felsorolt feltételek együttes fennállása esetén a támogatás összege 28.000,-Ft is lehet.

A közlekedési támogatás igényléséhez csatolni kell:

* kérelmet, a kérelmező által aláírva,
* a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi szakvéleményt, amennyiben először kéri a közlekedési támogatást. A korábban kiadott, 1996. január 1. után kiállított végleges állapotot igazoló orvosi szakvélemények érvényesek, ebben az esetben az orvosi szakvélemény ismételt beadására nincs szükség, az az előző iratokban fellelhető.
* a súlyos mozgáskorlátozott személy és vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását (2002. évről munkáltatói igazolás, 2002. december havi nyugdíjszelvény, 2002. évi nyugellátásról összesítő, vagy a 2002. évi adóbevallás fénymásolata).
Nem jogosult közlekedési támogatásra a kérelmező, ha fogyatékossági támogatásban (2003. évtől 17.440,-Ft/hó, vagy 14.170,-Ft/hó) részesül.

2. Parkolási engedély a súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű használata során a parkolási lehetőségek könnyítésére, és a parkolás térítésmentes igénybevételére szolgál. Az engedély a kiállítástól számítva 3 évig érvényes.

A parkolási engedély igényléséhez csatolni kell:

* kérelmet, a kérelmező által aláírva,
* a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi szakvéleményt, amennyiben először kéri a közlekedési támogatást. A korábban kiadott, 1996. január 1. után kiállított végleges állapotot igazoló orvosi szakvélemények érvényesek, ebben az esetben az orvosi szakvélemény ismételt beadására nincs szükség, az az előző iratokban fellelhető.

3. Személygépkocsi szerzési támogatásban az a súlyos mozgáskorlátozott személy részesülhet, aki

* érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy gépjárművezetői alkalmasságát szakértő szerv megállapította, vagy ha vezetői engedéllyel nem rendelkezik, de személygépkocsival történő szállítását érvényes vezetői engedéllyel rendelkező szülője, házastársa vagy a vele legalább egy éve közös háztartásban élő élettársa írásbeli nyilatkozatban vállalja,
* 7 éven belül mozgáskorlátozottságára tekintettel nem részesült szerzési támogatásban vagy gépjármű behozatali vámmentességbe. Mértéke a vételár, illetve a vám és általános forgalmi adó együttes költségének 60%-a, legfeljebb azonban 300.000,- Ft,
* egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az 54.500,- Ft-ot.

A személygépkocsi szerzési támogatást gépi meghajtású kerekesszék vásárlására is fel lehet használni. Ez esetben a kérelemhez mellékelni kell a megyei rehabilitációs főorvos javaslatát.
– A személygépkocsi szerzési támogatás iránti igényeket I. fokon a települési önkormányzat jegyzője bírálja el. A rendelet meghatároz olyan eseteket is (pl. amikor a súlyos mozgáskorlátozott személy nem rendelkezik vezetői engedéllyel, és szállítását vele legalább 1 éve közös háztartásban élő nagykorú gyermeke, vagy testvére írásban vállalja), amikor a Megyei Közigzagatási Hivatal jár el, mint I. fokú hatóság. Ezekben az esetekben a súlyos mozgáskorlátozott személynek szakvéleményben kell bizonyítania a gépjármű vezetésére való alkalmatlanságát. A leírt feltételekből kitűnik, hogy igen összetett tényállás tisztázási munkálatokat kell az eljáró közigazgatási hivatalnak elvégeznie. Az összes kérelmekhez képest, az ilyen kérelmek száma 2-3%-ot tesznek ki. A települési önkormányzat jegyzője ezekben az esetekben a kérelmet megküldi a területileg illetékes közigazgatási hivatalnak, a közigazgatási eljárás lefolytatása érdekében.

4. Személygépkocsi átalakítási támogatás a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt, gyárilag automata sebességváltóval felszerelt személygépkocsi vásárlásához, illetve személygépkocsi segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához nyújtott támogatás, továbbá olyan átalakításhoz nyújtott támogatás, amely lehetővé teszi a súlyos mozgáskorlátozott személy gépkocsival történő szállítását.

A személygépkocsi átalakítási támogatás igényléséhez csatolni kell:

* kérelmet, a kérelmező által aláírva,
* a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi szakvéleményt, amennyiben először kéri a közlekedési támogatást.
* A korábban kiadott, 1996. január 1. után kiállított végleges állapotot igazoló orvosi szakvélemények érvényesek, ebben az esetben az orvosi szakvélemény ismételt beadására nincs szükség, az az előző iratokban fellelhető.
* a súlyos mozgáskorlátozott személy és vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását (2002. évről munkáltatói igazolás, vagy 2002. december havi nyugdíjszelvény, a 2002. évi nyugellátásról összesítő, vagy a 2002. évi adóbevallás fénymásolata),
* a kérelmező érvényes vezetői engedélyének fénymásolata, vagy a szállítást végző személy (házastárs, élettárs, kiskorú esetében a szülő) érvényes vezetői engedélyének fénymásolata.

Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 30.000,- Ft.

A személygépkocsi szerzési támogatásra és a személygépkocsi átalakítási támogatásra jogosult személyeket a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal nyilvántartásba veszi, és a várakozók köréből, bizottsági döntés alapján kijelöli azokat a személyeket, akik az adott évben a támogatást igénybe vehetik. A döntés ideje minden év július hónapja. Azok a személyek, akik az adott évben a támogatást nem tudták igénybevenni, Ők továbbra is várakoznak a támogatás igénybevételére. E rendszernek megfelelően a várakozás ideje több év is lehet.

Szegeden a Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Szociális Ügyfélszolgálati Csoportjánál (6724 Szeged, Huszár u. 1.), valamint Szőregen a Szőregi Kirendeltségen (Szőreg, Szerb utca 21.) lehet a kérelmet benyújtani, illetve postai úton az előbb említett Irodának küldeni.

Ügyfélfogadási idő

Szőregi Kirendeltségen: hétfő: 8.00-13.00, szerda: 8.00-13.00

Szeged, Huszár u. 1. szám alatt: hétfő: 8.00-15.00, kedd: 8.00-15.00, szerda: 12.00-17.00, péntek: 8.00-12.00.

Személyes közreműködéskor a kérelmező helyett az általa megbízott személy is (az adatok egyeztetése miatt a megbízó személyi igazolványával együtt) eljárhat.